Coğrafi Yapısı

COĞRAFİ DURUM

Alpin orojenezi başlangıcında kara halini almış olması muhtemel olan bölge bir müddet çökelmezlik ve aşınma dönemi geçirmiştir. Muhtemelen bu devrelerde bölgenir. graben oluşumu da başlamış, Simav'dan geçen kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu Eynal ve Çitgöl'den geçen kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu faylarla bölgenin orta kesimleri çökmüş bunu takiben neojen gölü halini almıştır. Bu göle (Simav Gölü) kuzeyden hızlı taşınma olmuş ve tüf ara katkılı breş çökelmiştir. Breşten sonra volkanizma lav püskürtme fazına geçmiş ve bölgenin kuzeyi bazaltik lav akıntıları ile örtülmüştür.
Beldenin kurulduğu alan alüvyon topraklarla kaplıdır. Vaktiyle yerleşim biriminin olduğ a sahanın göl arazisi içinde olduğu veya zaman zaman taşkınlarla bu sahanın göl suları altında kaldığı anlaşılmaktadır. Simav'ın meşhur ve lezzetli Göl fasülyesi bu arazilerde yetişir.
Belde, fay hattında olup I. derece deprem kuşağındadır. O nedenledir ki sıcak su kaynakları bir hayli fazladır.
Bölgenin en önemli morfolojik özelliği horst-graben sistemine bağlı olarak oluşan topoğrafyadır. Çitgöl Ovası, Eynal-Çitgöl-Naşa kaplıcalarından geçen fayla yükselen ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultularında dizilmiş olan tepelerden oluşan bir dağ sırası, güneyde Simav'dan geçen fayın güneyinde yükselen tepelerden oluşan ikinci bir dağ sırası arasında bulunur. Ovanın denizden yüksekliği ortalama 750-800 civarındadır.
Belde toprakları jeotermal kaynaklar açısından Türkiye'nin en zengin yerlerindendir. Beldeden 1.2 km. uzaklıkta bulunan Çitgöl jeotermal alanında sıcaklığı 77-83 °C arasında değişen kaynak suları mevcut olup, ilk olarak 1985 yılında MTA tarafından açılan 101 metre derinliğindeki jeotermal araştırma kuyusu ile daha sonraki yıllarda özel sektör tarafında- açılan 4 adet sıcak su sondajından yaklaşık 60 l/s debide ve 90 °C nin üzerinde akışkan elde edilmiştir.